כי תשא – פרה

ט״ז באדר תשפ״א  -  כ״ב באדר תשפ״א
להורדה

ויקהל פקודי – החודש

כ״ג באדר תשפ״א  -  כ״ט באדר תשפ״א

ויקרא

א׳ בניסן תשפ״א  -  ז׳ בניסן תשפ״א

צו – שבת הגדול

ח׳ בניסן תשפ״א  -  י״ד בניסן תשפ״א